Welcome to my blog, hope you enjoy reading
RSS

Thursday, May 20, 2010

REFLEKSI

REFLEKSI

Program DPLI UKM adalah selama 10 bulan bermula pada bulan Julai sehingga April. Bermula dengan minggu suai kenal iaitu BIP 1, seterusnya kuliah, diikuti dengan BIP 2, kemudian kuliah semula, seterusnya Rekreasi Dalam Komuniti dan berakhir dengan Latihan Mengajar di sekolah. Seterusnya berkumpul semula dalam Kolokium dan Malam Pra Graduan.

i- BIP dalam Kurikulum

Untuk BIP 1 kami didedahkan dengan suai kenal, seterusnya diperkenalkan dengan profesien perguruan dan melakukan aktiviti secara berkumpulan. Dari program aktiviti ini kami didedahkan dengan nilai-nilai murni seperti sifat berani, bertanggungjawab, bekerjasama, yakin diri, kreatif dan sebagainya selaras dengan sifat yang perlu ada dalam diri seorang guru. Melalui aktiviti seperti LDK, Jelajah UKM, dan ceramah sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada kami bahawa menjadi seorang guru tidak semudah yang disangka dan perlu dibekalkan secara mental dan fizikal.

Seterusnya BIP 1 disambung lagi dengan BIP 2 bagi mempersiapkan dan melengkapkan diri kami dengan jati diri yang tidak rapuh. Pelaksanaan BIP 2 untuk membentuk sifat kepimpinan dalam diri setiap bakal guru. Tujuan utama membentuk dan meningkatkan efikasi kendiri bakal guru. Bukanlah semata-mata program untk menguji ketahanan fizikal tetapi dalam seiap aktiviti yang dilaksanakan mempunyai objektif tersendiri utuk memperkasa sahsiah bakal guru. Ia selaras dengan kurikulum pendidikan Negara yang mana merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang pelajar dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sebagai contohnya dalam BIP dari segi mental - berjaya mengatasi persepsi awal yang mana kurang yakin terhadap kemampuan diri untuk bertahan menamatkan aktiviti tersebut, intelektual - kemahiran dan pengetahuan untuk merangka, mengurus dan melaksanakan aktiviti luar dengan berkesan. Selain itu juga memupuk sifat berani untuk menempuh cabaran, membina kemahiran membuat keputusan, memupuk dan menyemai semangat perpaduan dan kerjasama antara peserta, membentuk keyakinan diri, disiplin, kepimpinan, kreativiti serta kecergasan di kalangan peserta dan memupuk sikap tanggungjawab dalam diri setiap individu.

ii- Pengintegrasian Ilmu Yang Dipelajari Secara Terpisah-Pisah

Sepanjang pengajian kami di UKM berbagai subjek yang perlu diambil dan dipelajari, dari kelas yang berbeza, masa yang berlainan dan pensyarah yang berlainan. Antara subjek da cabang ilmu yang kami pelajari seperti Psikologi Pendidikan, Kaedah Mengajar, Pentaksiran Pembelajaran, Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Kajian Tindakan, Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum, Sekolah dan Masyarakat dan sebagainya. Sememangnya ia dipelajari secara berasingan, tetapi sebenarnya semua subjek dan cabang ilmu ini mempunyai kaitan dan perlu disatukan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Negara dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan.

a) Psikologi Pendidikan pelbagai teori dan kaedah yang saya pelajari seperti teori behaviour, teori kontekstual, teori pembelajaran kooperatif, teori pembelajaran REACT dan sebagainya.

b) Pentaksiran Pembelajaran pula saya mempelajari cara membuat soalan yang baik, mengumpul data, menaksir pelajar, menaksir data dan menganalisis data dan maklumat peperiksaan.

c) Kajian Tindakan saya mempelajari bagaimana seorang guru boleh menjadi penyelidik seterusnya membuat kajian tindakan di Sekolah. Melalui subjek ini juga saya mengenali dan memahami pelbagai model yang boleh dignakan dalam melakukan kajian tindakan seperti Model Kemmi & Mctaggart, Model Elliot, Model Stringer dan sebagainya.

d) Kaedah Mengajar pula merupakan subjek yang memperkenalkan kepada saya bagaimana seorang guru boleh mengajar dengan baik dan berkesan di dalam kelas dengan menggunakan pelbagai kaedah yang dipelajari di dalam subjek Psikologi Pendidikan. Melalui subjek ini juga bakal guru dibimbing bagaimana memulakan kelas, bagaimana berdepan dengan pelajar, bagaimana mengawal kelas, bagaiamana mengolah isi pengajaran, bagaimana membuat aktiviti di dalam kelas dan sebagainya.

Walaupun semua cabang ilmu ini saya pelajari secara berasingan dan terpisah-pisah namun ia sebenarnya mempunyai matlamat dan objektifnya yang sama apabila diaplikasikan, terutama ketika membuat tugasan dan latihan mengajar. Dalam tugasan semua ilmu ini perlu disatukan kerana ia semuanya berkaitan, sebagai contohnya dalam membuat tugasan dalam subjek Kajian Tindakan , segala ilmu-ilmu dan kaedah-kaedah yang dipelajari dalam pelbagai subjek disatukan bermula dari mengumpulkan data, merancang, bertindak, menganalisa dan menganalisis data, refleksi seterusnya memberi cadangan. Dalam tugasan ini saya tidak boleh melakukannya tanpa sebarang rujukan dan panduan, ia perlu dirancang dengan teliti. Jadi ia sebenarnya terdapat dalam apa yang telah saya pelajari dalam subjek-subjek sebelum ini sdan tidak boleh dipisahkan apabila membuat tugasan agar hasilnya memberangsangkan terutama dalam Psikologi Pendidikan, Kaedah Mengajar dan Pentaksiran Pembelajaran.

Namun dalam tugasan ini ilmu yang dipraktikkan adalah terbatas kerana kekangan masa yang tidak mencukupi dan sample yang digunakan bukan sample yang sebenar di mana terdiri daripada kalangan pelajar-pelajar DPLI sendiri. Jadi segala ilmu yang dipelajari tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya dan hanya dapat dilakukan dengan satu kitaran sahaja. Walaupun begitu ia sedikit sebanyak memberi panduan kepada saya bagaimana untuk membuat tugasan dan mempraktikkan apa yang dipelajari di dalam kelas.

Manakala dalam Latihan mengajar di sekolah pula saya dapati amat berbeza sekali dengan apa yang dialami di universiti. Di sekolah saya berdepan dengan berbagai kerenah pelajar menyebabkan saya mencuba berbagai pendekatan dan kaedah ketika proses p&p agar berjalan dengan lancar dan berkesan. Ketika menjalani latihan mengajar di sekolah, masalah yang biasa di alami oleh saya adalah sama dengan guru-guru lain di mana terpaksa berdepan dengan disiplin pelajar yang mana tiada di dalam kelas, sering ke tandas, malu bertanya, kurang penglibatan di dalam kelas, mengganggu pelajar lain, tidak menyiapkan kerja sekolah dan sebagainya. Saya di beri tugasan untuk mengajar kelas tingkatan dua dan empat, yang mana kelas tingkatan dua terdiri daripada 12 pelajar perempuan subjek Kemahiran Hidup, manakala tingkatan empat terdiri daripada 40 orang pelajar aliran perdagangan. Berdasarkan tinjauan saya sebahagian besar mereka lebih gemar untuk melakukan aktiviti yang membolehkan mereka bergerak aktif dan tidak hanya tertumpu kepada kuliah semata-mata bagi kedua-dua tingkatan.

Maka berdasarkan apa yang saya pelajar di Universiti saya menggunakan pelbagai teori dan pendekatan pembelajaran. Berjaya atau tidak Berjaya suatu pendekatan atau kaedah itu telah menjadi perkara biasa bagi saya, walaupun pada mulanya ia agak sukar untuk saya terima apabila tidak Berjaya, namun ia menjadi titik tolak untuk saya melakukan dan mengaplikasikan apa yag saya pelajari selama ini. Kerana selama ini saya telah mempelajari berbagai kaedah dan teori pembelajaran. Walaupun masa pembelajaran di universiti dalam program DPLI ini amat singkat namun ia bergantung kepada diri sendiri bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang selebihnya, pensyarah hanyalah sebagai pembimbing untuk melengkapkan diri menjadi guru yang berpotensi dan Berjaya.

Ketika menjalani latihan mengajar di sekolah saya juga berpeluang membuat soalan ujian bulanan. Di mana ketika membuat soalan ini barulah saya memahami bagiaman untuk menghasilkan satu set kertas soalan, sebenarnya ia tidak begitu sukar apabila mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam subjek pentaksiran pembelajaran yang mana setiap soalan perlu mempunyai tahap kesukaran seperti mudah, sederhana dan sukar. Setiap soalan juga perlu mempunyai aras 1, aras 2, aras 3, aras 4 dan mempunyai soalan kefahaman, fakta dan kemahiran berfikir. Seterusnya begaimana menguruskan peperiksaan iaitu cara pelajar menjawab dan memberi keterangan kepada pelajar. Seterusnya sampai kepada proses menyemak kertas jawapan peperiksaan untuk mengumpulkan data, menganalisa dan menganalisis data. Setelah menganalisis data saya perlu membuat penambahbaikkan untuk memperbaiki kaedah pengajaran sedia ada. Selama menjalani latihan mengajar di sekolah telah banyak memberi pengalaman kepada saya walaupun dengan hanya tempoh 3 bulan sahaja, biarpun masih banyak lagi yang masih belum saya ketahui namun ia sedikit sebanyak dapat membantu saya mengubah sikap dan gaya hidup menjadi lebih positif dan berketrampilan.

iii- Ko-kurikulum

Sepanjang 10 bulan berada dalam program DPLI UKM saya terlibat dalam beberapa aktiviti ko-kurikulum sama ada ketika di UKM ataupun di sekolah. Ketika di UKM saya terlibat dengan aktiviti berpersatuan di mana dalam aktiviti ini saya mempelajari bagaimana sesebuah persatuan itu berjalan dan bagaimana untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. Sebagai contohnya saya selaku naib pengerusi Pembangunan Insan bekerjasama dengan AJK Tertinggi yang lain untuk melaksanakan program seperti Grooming dan Majlis Khatam Quran. Program ini banyak menyumbang pengetahuan bagaimana untuk melaksanakannya secara berkumpulan dan bersendiri. Selain itu juga saya juga menjadi AJK dalam beberapa program lain seperti BIP, RDK dan Sukan DPLI. Dalam Sukan DPLI saya mempelajari bagaimana sesebuah organisasi itu melaksanakan sukan dan menyertai sukan walaupun hanya sedikit dipelajari namun memberi pengetahuan kepada saya untuk berdepan di sekolah nanti.

Manakala di sekolah tempat latihan mengajar saya, saya menyertai rumah sukan Laksamana dan Persatuan Pusat Sumber Sekolah. Untuk rumah sukan sekolah saya mempelajari dari guru-guru di sekolah tersebut bagaimana menguruskan rumah sukan sekolah dan membentuk AJK dalam rumah tersebut. Di samping itu juga saya mempelajari bagaimana untuk menlaksanakan sukan sekolah, bermula dengan pembentukan AJK di kalangan guru termasuk AJK permainan, Ajk padang, pengadil, keselamatan, juru acara dan sebagainya. Saya juga berpeluang menjadi AJK dalam sukan sekolah ini, ini memberi peluang kepada saya menimba banyak pengalaman sebagai bekalan apabila bertugas di sekolah kelak. Bagi Persatuan Pusat Sumber Sekolah pula saya lebih terdedah kepada pengurusan dan keceriaan Pusat Sumber Sekolah di mana penekana terhadap aktiviti pusat sumber, penggunaan pusat sumber, pinjaman dan penghataran buku, tempahan buku dan sebagainya. Dalam ko-kurikulum ini ia memberi sumbangan dalam pembentukan personaliti sahsiah guru kepada diri saya dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, Intelektual dan Sosial:

a) Jasmani- berfokus kepada kemantapan diri saya khususnya penekanan kepada fizikal yang sihat. Memberi kelebihan kepada saya agar dapat mempersiapkan diri dari segi fizikal dan mental.

b) Emosi- memberi tumpuan kepada pengawalan emosi dalam diri saya terutamanya apabila berada dalam situasi yang memerlukan saya membuat keputusan dengan tepat dan pantas. Ini kerana ganguan emosi seseorang dapat mempengaruhi ahli-ahli pasukan tersebut. Setiap individu perlu memiliki keyakinan diri yang kuat dan tidak mudah putus asa dengan cabaran yang dilalui. Selain itu aktiviti ini dapat memupuk perasaan kasih sayang terhadap semua makhluk dan menghargai ciptaan Tuhan.

c) Rohani- merupakan aspek penting yang ditekankan di dalam aktiviti ini di mana ia memberi kesedaran kepada saya untuk menghargai kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Tanpa di sedari mereka akan sentiasa muhasabah diri kerana setiap yang berlaku di duinia ini pasti ada hikmahnya kerana tiada manusia yang sempurna di dalam dunia ini.

d) Intelek- keupayaan guru mengumpul maklumat yang diberi pendedahan awal mengenai pengelolaan sesuatu aktiviti ko-kurikulum seperti bagaimana membentuk AJK, menggunakan alatan sukan dengan betul, membuat keputusan dengan tepat dan sebagainya. Selain itu saya juga dilatih untuk memproses maklumat yang diterima dan seterusnya membuat penialaian berdasarkan maklumat yang telah diproses seperti menggabungkan pengetahuan dalam membuat keputusan menjadi kemahiran. Secara tidak langsung, saya akan membuat keputusan yang bijak berdasarkan penilaian tadi.

e) Sosial- ini kerana ianya dilakukan secara berkumpulan saya dapat berkomunikasi antara satu sama lain sekaligus dapat mengeratkan hubungan perpaduan dan kerjasama kumpulan. Sehubungan itu semangat setia kawan turut diterpkan kerana dalam satu kumpulan mereka perlu sering bekerjasama bagi menjamin semua perkara yang dilakukan berjalan lancar.

Secara keseluruhannya Program DPLI UKM banyak memberi pengetahuan, pengajaran , pengalaman, kenangan pahit dan manis kepada diri saya. Menjadi salah seorang pelajar DPLI UKM memberi seribu erti bagi diri saya dan amat ebrtuah kerana terpilih untuk menyertainya. Menjadi sepasukan bersama rakan-rakan DPLI yang lain menjadikan saya lebih matang berfikir, menjadi seorang yang lebih berkeyakinan dan lebih bijak untuk membuat keputusan. Walaupun tempoh 10 bulan merupakan tempoh yang amat singkat untuk mempelajari ilmu yang tidak pernah ada penghujungnya namun, ilmu yang hanya setitis akan menjadi bermakna apabila di amalkan dan dipraktikkan.

Thursday, December 17, 2009

Tugasan Kelas Untuk 18/12/2009

Aktiviti 1: Buku

1. Analisis data + Pelaporan
Bertujuan untuk mencari penjelasan yang sesuai dengan kefahaman dan nampak munasabah. Data boleh dianalisis dengan jelas menggunakan tape recorder sebagai contohnya, dan dengan ini lebih jelas lagi dengan soalan kritikal, membuatkan tafsiran yang kurang jelas dapat dibetulkan.
Pengarang buku ini menerangkan menganai penganalisisan data menggunakan proses penganalisisan data konstruktif:

i) Pembacaan data (reading data : data dibaca dengan teliti bertujuan mengingat kembali peristiwa itu dan mendapati bahawa mereka mewakili : apa yang telah dibuat? Apa yang telah dikata? Apa yang telah terjadi?
ii) Pemilihan data (selecting data): faktor yang penting dipisahkan dari yang tidak penting. Faktor yang sama dikumpulkan dan maklumat yang kompleks diringkaskan/dipermudahkan.
iii) Penunujukan data (presenting data): data yang dipilih ditunjuk dalam bentuk yang mudah untuk diambil. Ia boleh ditulis dalam bentuk outline atau peta minda.
iv) Interpretasi data dan lakaran kesimpulan (interpreting data and drawing conclusions) : perhubungan diterangkan dan teori praktikal dibina untuk menyesuaikan apa yang dikaji. Teori atau model berhubungkait kepada fokus kajian.

2. Bentang buku (beberapa individu yang dipanggil secara rawak)
3. Fokuskan bagaimana data dari pelbagai sumber dan teknik dianalisis.
4. laporkan dalam blog masing-masing.

Aktiviti 2: Jurnal
1. Bentang beberapa jurnal (beberapa individu akan dipanggil)
2. Fokus kepada bagaimana data dari pelbagai sumber dan teknik dianalisis
3. laporkan dalam blog masing2

Aktiviti 3: Kolokium
1. Bentang (berapa individu akan dipanggil)
2. Fokuskan kepada bagaimana data dari pelbagai sumber dianalisis
3. Apakah kekuatan dan kelemahan?
4. Cadangkan penambahbaikan
5. laporkan dalam blog masing-masing

Friday, December 11, 2009

Tugasan Kelas:Aktiviti 13 (Tugasan 4 Mini KT)

Berdasarkan kursus psikologi pendidikan/ kaedah mengajar / pentaksiran pembelajaran

Tajuk Mini Kajian Tindakan: Intergrasi Permainan Dadu Ajaib bersama Soalan Interaktif bagi Subjek Perdagangan

1. Apakah teori-teori, strategi, kaedah yang boleh diguna/diadaptasi bagi setiap masalah ?

Ketika memilih tajuk ini kami menekankan beberapa aspek agar proses P&P dapat berjalan dengan lancar dan menumpukan kepada hubungan dua hala. Terdapat beberapa teori yang kami jadikan sebagai garispanduan untuk melaksanakan kajian ini iaitu:

a) Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky

Secara umumnya teori ini sesuai kepada semua peringkat umur dan menekankan kepada perkembangan individu. Vygotsky juga mencadangkan penemuan secara terbimbing dalam bilik darjah dengan bantuan guru. Maka amat sesuai dengan kajian yang kami jalankan, tambahan lagi dengan konsep Scaffolding yang disediakan oleh guru untuk membantu pelajar memperkembangkan kemahiran kognitif mereka. Selain itu juga dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjawab soalan yang diberikan.

contoh scaffolding:

Guru menyediakan soalan interaktif yang berbentuk aneka pilihan disertakan juga dengan audio bunyi dan visual agar dapat membantu pelajar memberi jawapan dan menarik minat pelajar untuk berani menjawab dan tidak takut salah.

b) Teori Tingkah laku/Behavioris

Secara umumnya teori behavioris menyatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama ada baik atau sebaliknya. Teori ini juga menjelaskanbahawa tingkah laku pelajar boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Dalam kajian ini mat bertepatan dengan Mazhab yang diperkenalkan oleh Skinner: ABC's

Skinner: ABC's (Antecedents-Behavior-Consequences)

(Rangsangan-T/laku-Peneguhan / Dendaan) Dadu dijadikan rangsangan sebagai permainan, pelajar membaling dadu dan menjawab soalan interaktif sebagai tingkah laku dan peneguhan adalah berdasarkan mata yang diperolehi dari balingan dadu. Mata yang diperolehi akan dikumpulkan dan diberi hadiah atau markah bonus dalam ujian sebagai ganjaran kepada pelajar.

c) Teori Pembelajaran

Secara umumnya, teori pembelajaran kognitif merupakan satu teori yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid. Teori pembelajaran kognitif menekankan proses kognitif bagi menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Selain itu, ia juga satu cara pembelajaran yang menggunakan pengalaman sedia ada untuk memikirkan cara penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dengan kaedah ini dapat menekankan interaksi antara tingkah laku, faktor persekitaran dan faktor peribadi pelajar, dan ganjaran serta hukuman menyebabkan pelajar membentuk jangkaan dan harapan ke atas konsekuan daripada tingkah laku sebelum ini .

d) Teori Konstruktivisme

John Dewey menerangkan teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Dengan kaedah yang kami lakukan akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata pelajar. Di mana guru dapat mengubah persepsi pelajar mengenai sesuatu subjek menjadi tidak membosankan dengan meningkatkan lagikeyakinan dan penglibatan mereka di dalam kelas.

2. http://tip.psychology.org/theories.html. Bina kerangka teoritikal, konseptual, operasional kajian. Mesti selaras dengan penyataan masalah dan tujuan/objektif /soalan kajian.

Kerangka teoritikal

Menentukan persoalan kajian yang hendak dilakukan sebagai panduan bagi menentukan orientasi penyelidikan yang akan dilakukan. Ia juga mengenal pasti apa yang menjadi minat pengkaji, soalan-soalan yang berlegar-legar di mindanya dan yang menjadi teka-teki.

i. Membuat Tinjauan literasi dengan pembacaan yang berkait rapat dengan tajuk yang dikaji.

ii. Memberi pengkelasan terhadap hasil dapatan tersebut untuk menjadi kunci utama kepada kerangka teoritikal nanti.

iii. Membentuk konsep, terma, definisi, model dan teori yang menjadi asas dan orientasi disiplin bagi kajian yang hendak dilaksanakan.

iv. Seterusnya akan membentuk "masalah" bagi kajian, soalan kajian, pengumpulan data dan analisis serta bagaimana hendak mentafsir data.

v. Penyelidik harus bijak memilih kerangka teoritikal kerana ia akan menjadi panduan dalam proses penyelidikan bagi mengenal pasti terma yang relevan dengan konsep, definisi pemboleh ubah, soalan-soalan khusus yang hendak diselidik, memilih responden kajian, prosedur pemilihan, strategi pengumpulan data, teknik menganalisis dan interpretasi hasil dapatan kajian.vi. Memberi perhatian ialah semua aspek kajian akan mendapat kesan daripada kerangka teoritikal yang telah dibentuk tadi dengan menepati ciri kerangka teoritikal yang baik :

 • Membantu penyelidik mengenal pasti topik yang hendak dikaji.
 • Panduan mencari kajian-kajian lepas.-Memilih aspek yang difokus.
 • Merapatkan jurang di antara maklumat yang diketahui dan tidak diketahui.
 • Memberi panduan kepada pengkaji memilih responden yang sesuai. Kajian lepas Bagi mengenal pasti dan mengesahkan kerangka teoritikal, membuat tinjauan terhadap hasil kajian lepas dapat memberi penjelasan terhadap bidang kajian dan asas data kajian mengenai seseorang yang telah melaksanakan kajian, mengumpul dan menganalisis data.

vii. Soalan-soalan yang ditimbulkan akan menjurus kepada hasil kajian yang berkait dengan fenomena kajian yang sedang dilakukan. Kajian-kajian dahulu boleh dianalisis, dikritik dan diulas supaya ruang lingkup kajian berkenaan lebih menarik. Literatur mengandungi tiga bahagian iaitu pengenalan, isi mengenai kajian-kajian lepas dan kesimpulan.

Kerangka Konseptual Kajian

Kerangka konseptual ini juga dibentuk berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dilaksanakan sama ada sama atau hampir sama. Karena hakikat kerangka konseptual adalah ”hubungan suatu pembolehubah dengan pembolehubah lain”, maka dapat ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:

 • Mengemukakan bagaimana hubungan pembolehubah bebas dan pembolehubah terikatnya. Hubungan ini harus memperoleh pengakuan/maklumat secara ilmiah, dari sumber-sumber rujukan ilmiah abkan secara ilmiah apabila dikutip dari sumber-sumber ilmiah yang ada, seperti teori-teori dari buku teks, kesimpulan penelitian orang lain di jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi, atau pendapat dan pemikiran pakar/ahli (expert judgement).
 • Penelitian komparatif iaitu penelitian yang bermaksud membandingkan suatu objek dengan objek lainnya, maka kerangka konseptualnya dapat disusun sebagai berikut:

- Mengemukakan bagaimana perbedaan suatu objek dengan objek lainnya. Perbezaan ini harus memperoleh sokongan secara ilmiah, dari sumber-sumber rujukan ilmiah.

- Diakhiri dengan menggambarkan bentuk penelitian komparatif yang boleh diadaptasi dari bentuk penelitian kajian.

Kerangka Operasional Kajian

 Definisi operasional merupakan bahagian yang mendefinisikan sebuah konsep/pembolehubah agar boleh diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/pembolehubah .

 Dimensi (indikator) dapat dilihat: perilaku, aspek, atau sifat/karakteristik. Dengan demikian definisi operasional lebih menekankan kepada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran/indikator dari suatu pembolehubah, dan ukuran/indikator tersebut tidak abstrak, namun mudah diukur atau dinilai.

 Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam definisi operasional adalah definisi yang jelas dari pembolehubah, yang di dalam definisi tersebut sudah ada indikator/kriteria/ukuran yang bisa menjadi pedoman untuk mengukur atau menilai variabel. Tanpa indikator, maka sesuatu yang didefinisikan bukanlah definisi operasional, tetapi hanya sekedar definisi umum dari pembolehubah.

Wednesday, December 9, 2009

Tugasan Kelas : Aktiviti 12

PEMURNIAN

Berdasarkan maklum balas, buat penambahbaikan penyataan masalah, tujuan,objektif kajian
TAJUK:INTEGRASI PERMAINAN DADU AJAIB BERSAMA SOALAN INTERAKTIF DALAM MATAPELAJARAN PERDAGANGAN
PERNYATAAN MASALAH
1. Pelajar sukar untuk mengingati fakta-fakta dan istilah-istilah yang terdapat dalam subjekPerdagangan.
2. Pelajar kurang berminat dengan subjek Perdagangan kerana terdapat banyak fakta yang perlu diingat dan difahami.
3. Penggunaan kaedah yang sama setiap kali mengajar membuatkan pelajar bosan.
OBJEKTIF KAJIAN
1. Dapat meningkatkan daya ingatan pelajar terhadap matapelajaran Perdagangan.
2.Dapat meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari subjek Perdagangan dengan menggunakan kaedah permainan dadu dan soalan interaktif.
TUJUAN
Meningkatkan ingatan dan minat para pelajar dalam matapelajaran Perdagangan melalui kaedah Permainan Dadu Ajaib bersama Soalan Interaktif

Disediakan oleh:Nazratul Hanim, Siti Amirah & Sahirah

Tugasan Kelas : Aktiviti 11

Berdasarkan 3 jurnal

Apa penyataan masalah dalam kajian? Bagaimana mereka melapor penyataan masalah?

JURNAL 1:

Tajuk : Helping Students to Add Detail and Flair to Their Stories

Masalah yang dijadikan kajian:

 • Kesukaran pelajar menulis cerita.
 • Pelajar kurang pengetahuan tentang perbezaan komponen cerita.

Mereka melaporkan pernyataan masalah dengan hasil penulisan semula cerita yang telah dibacakan dan mereka baca. Selain itu juga dengan menemubual guru-guru dan ibubapa pelajar berkenaan mengenai tahap penguasaan mereka sebelum ini.

JURNAL 2:

Tajuk : "It's about the Kids": Transforming Teacher-Student Relationships through Action Research

Masalah yang dijadikan kajian:

 • Kurangnya hubungan interpersonal dengan pelajar
 • Pelajar kurang faham tugas sebagai 'learner"
 • Pelajar kurang bersuara di dalam kelas

Pengkaji melaporkan permasalahan kajian dengan menemubual, survey dan borang soal selidik guru dan pelajar disekolah berkenaan. Memerhati kurangnya tindak balas dari pelajar kepada ketika dikelas apabila tidak berani menjawab pertanyaan guru.

JURNAL 3:

Tajuk : Rural Community Input to School District Strategic Planning: An Action Research Model Using Focus Groups

Masalah yang dijadikan kajian:

 • Kurangnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat menyebabkan kesan yang negatif dalam hubungan.

Pengkaji melaporkan permasalahan kajian dengan menemubual, survey dan borang soal selidik guru dan penduduk bandar berkenaan. Membuat pemerhatian terhadap tingkahlaku pelajar dengan penduduk dan sering melanggar peraturan, ponteng sekolah dan pandangan serong dari masyarakat.

Tugasan Kelas : Aktiviti 10

Berdasarkan buku yang anda baca:

Tajuk: Teachers Investigate Their Work:An Introduction To Action Research Across The Professions

- Bincang tentang "mengenalpasti masalah kajian tindakan.

 • Sejauh manakah guru mengaplikasikan teori-teori ke dalam proses P&P dan pembentukan disiplin, keyakinan dan penglibatan pelajar.
 • Guru menghadapi konflik antara meyakinkan para pelajar agar mempunyai pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk memenuhi syarat peperiksaan dengan memberikan kebebasan kepada pelajar untuk menerokai pengetahuan yang perlu bagi diri mereka sendiri.
 • Guru menghadapi dilema untuk memberi perhatian yang lebih kepada keperluan satu kumpulan kecil (kumpulan pelajar yang amat pintar) : dengan mementingkan keperluan kumpulan pelajar yang merupakan majoriti dalam kelas.

Friday, December 4, 2009

TUGASAN 1- ULASAN BUKU

Tajuk: Teachers Investigate Their Work:An Introduction To Action Research
Across The Professions

Penulis: Herbert Altrichter, Allan Feldman, Peter Posch & Bridget Somekh

Maksud Kajian Tindakan
 • Dinamakan Kajian : kerana sistematik, inkuiri kritikal telah dibuat kepada orang ramai
 • Dinamakan Tindakan : . mereka menggunakan sistem yang mencuba untuk memperbaiki dan memahami apa yang ingin dikaji.
 • Suatu kajian tentang interaksi sosial dengan pandangan untuk meningkatkan dan menambahbaikkan kualiti melaluinya.
 • Kajian untuk meningkatkan kualiti tindakan profesional menjadi lebih baik dan berkesan apabila bekerja.

Kenapa Guru Melakukan Kajian Tindakan ?
 • Bukan hanya untuk meningkatkan pembangunan kerja mereka di sekolah akan tetapi meluaskan pengetahuan dan kecekapan mereka secara profesional.
 • Untuk berkongsi pengetahuan mereka kepada kolej, pelajar dan ibu bapa dalam bentuk bertulis secara meluas kepada orang ramai.
 • Mereka terlibat untuk membina kekuatan dan menangani kelemahan yang akan datang.
 • Guru boleh mendemonstrasikan pengetahuan mereka mengenai strategi-strategi pengajaran dalam bentuk perlakuan tidak hanya terikat dengan pengajaran mereka secara rutinnya.

Bila Guru Melakukan Kajian Tindakan ?
 • Bila terdapat permasalahan dikalangan pelajar cth: prestasi pelajaran, masalah disiplin, tidak memberi penumpuan dalam kelas.
 • Bila guru ingin menguji idea dan strategi baru untuk mengetahui keberkesanannya.
 • Bila guru ingin meningkatkan kualitinya pengajarannya dalam profesion pendidikan.
 • Bila guru ingin mengetahui aspek dalam pengajarannya untuk meningkatkan atau membangunkan pekerjaan hariannya dan perhubungan dengan pelajar, sekolah, rakan sekerja dan pengetua sekolah.
Di mana Guru Melakukan Kajian Tindakan ?
 • Sekolah:
  - Bilik Darjah
  - Makmal
Bagaimana Guru Melakukan Kajian Tindakan ?
 • Menggunakan 9 langkah:
  1.Mengenalpasti kumpulan sokongan kajian
  2.Mengenalpasti pasangan kolaborasi kajian
  3.Mula merekod aktiviti kajian
  4.Membuat keputusan terhadap isu kajian dan memulakan penyiasatan.
  5.Menjelaskan isu permulaan
  6.Mengumpulkan data secara sistematik
  7.Menganalisis data
  8.Meningkatkan strategi tindakan dan meletakkannya dalam perlakuan.
  9.Berkongsi pengetahuan kepada umum.

Model Reka Bentuk Kajian Tindakan/ Prosedur/ Pengumpulan Penganalisaan Data
 • The constructive analysis of data (160)
 • Practical theories to action (87)
 • Karen’s advisory framework. (81)
 • Possible Sources for starting point. (43)
 • Circle of action and reflection. (8)